MỤC LỤC

SHARE:


NHỮNG KHO TÀNG TỪ ĐỈNH CÂY TÙNG XÙ PADMASAMBHAVA
Dịch: Erik Pema Kunsang và Marcia Binder Schmidt
Ban dịch thuật: Thiện Tri Thức 2017

1. MỤC LỤC
2. NHỮNG LỜI DẠY DẪN NHẬP
3. LỜI KHUYÊN LÀM THẾ NÀO THỰC HÀNH NHỮNG GIÁO HUẤN SÂU XA
4. TÍNH TỈNH THỨC TỰ GIẢI THOÁT
5. HAI MƯƠI MỐT GIÁO HUẤN TRỌNG YẾU
6. GIÁO HUẤN CHỈ THẲNG CHO BÀ LÃO
7. ĐI XUỐNG VỚI CÁI THẤY TỪ TRÊN CAO
8. VÒNG HOA PHA LÊ CỦA THỰC HÀNH HÀNG NGÀY
9. VÒNG HOA BẰNG VÀNG QUÝ BÁU CỦA NHỮNG GIÁO HUẤN THIỀN ĐỊNH
10. VÒNG PHÁP NHỮNG ĐIỂM TRỌNG YẾU
11. LỜI DẠY VỀ PHỐI HỢP GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TỰU: NHỮNG THỰC HÀNH VỚI VÀ KHÔNG CÓ NHỮNG KHÁI NIỆM
12. GIÁO HUẤN CHO NHỮNG PHỤ NỮ ĐẠT GIÁC NGỘ MÀ KHÔNG BỎ NHỮNG HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY
13. SỰ QUÁN ĐẢNH CHO TRÒ PHÔ DIỄN CỦA TÁNH GIÁC
14. NHỮNG DẤU HIỆU VÀ CẤP ĐỘ CỦA TIẾN BỘ
15. CHỈ DẠY VỀ ĐẠT ĐƯỢC GIÁC NGỘ VÀO GIÂY PHÚT CHẾT
16. NĂM TRUNG ẤM
17. KHO TÀNG CỦA HANG HOA SEN PHA LÊ

MỤC LỤC

 

Những Lời Dạy Dẫn Nhập. 1

Lời Khuyên Làm Thế Nào Thực Hành Những Giáo Huấn Sâu Xa  15

Tính Tỉnh Thức Tự Giải Thoát 19

Hai Mươi Mốt Giáo Huấn Trọng Yếu. 27

Giáo Huấn Chỉ Thẳng Cho Bà Lão. 43

Đi xuống với cái Thấy từ Trên cao. 49

Vòng Hoa Pha lê của Thực hành Hàng ngày. 67

Vòng Hoa Bằng Vàng Quý Báu Của Những Giáo Huấn Thiền Định   95

Vòng Pháp Những Điểm Trọng Yếu. 133

Lời Dạy Về Phối Hợp Giai Đoạn Phát Triển Và Thành Tựu, Những Thực Hành Với Và Không Có Những Khái Niệm.. 153

Giáo huấn cho những Phụ nữ Đạt Giác ngộ mà Không Bỏ những Hoạt động Hàng ngày. 159

Sự Quán Đảnh Cho Trò Phô Diễn Của Tánh Giác. 173

Những Dấu hiệu và Cấp độ của Tiến bộ. 183

Chỉ dạy về Đạt được Giác ngộ vào Giây phút Chết 191

Năm Trung Ấm.. 203

Kho tàng của Hang Hoa sen Pha lê. 219

SHARE:

Trả lời