LỜI KHUYÊN LÀM THẾ NÀO THỰC HÀNH NHỮNG GIÁO HUẤN SÂU XA

SHARE:


NHỮNG KHO TÀNG TỪ ĐỈNH CÂY TÙNG XÙ PADMASAMBHAVA
Dịch: Erik Pema Kunsang và Marcia Binder Schmidt
Ban dịch thuật: Thiện Tri Thức 2017

1. MỤC LỤC
2. NHỮNG LỜI DẠY DẪN NHẬP
3. LỜI KHUYÊN LÀM THẾ NÀO THỰC HÀNH NHỮNG GIÁO HUẤN SÂU XA
4. TÍNH TỈNH THỨC TỰ GIẢI THOÁT
5. HAI MƯƠI MỐT GIÁO HUẤN TRỌNG YẾU
6. GIÁO HUẤN CHỈ THẲNG CHO BÀ LÃO
7. ĐI XUỐNG VỚI CÁI THẤY TỪ TRÊN CAO
8. VÒNG HOA PHA LÊ CỦA THỰC HÀNH HÀNG NGÀY
9. VÒNG HOA BẰNG VÀNG QUÝ BÁU CỦA NHỮNG GIÁO HUẤN THIỀN ĐỊNH
10. VÒNG PHÁP NHỮNG ĐIỂM TRỌNG YẾU
11. LỜI DẠY VỀ PHỐI HỢP GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TỰU: NHỮNG THỰC HÀNH VỚI VÀ KHÔNG CÓ NHỮNG KHÁI NIỆM
12. GIÁO HUẤN CHO NHỮNG PHỤ NỮ ĐẠT GIÁC NGỘ MÀ KHÔNG BỎ NHỮNG HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY
13. SỰ QUÁN ĐẢNH CHO TRÒ PHÔ DIỄN CỦA TÁNH GIÁC
14. NHỮNG DẤU HIỆU VÀ CẤP ĐỘ CỦA TIẾN BỘ
15. CHỈ DẠY VỀ ĐẠT ĐƯỢC GIÁC NGỘ VÀO GIÂY PHÚT CHẾT
16. NĂM TRUNG ẤM
17. KHO TÀNG CỦA HANG HOA SEN PHA LÊ

Lời Khuyên Làm Thế Nào

Thực Hành Những Giáo Huấn Sâu Xa

 

Đạo sư cho nhà vua lời khuyên này:

Đức vua, ngài hãy thực hành nghĩa của những giáo huấn này.

 

Không có thoải mái trong những cõi sanh tử;

Thảnh thơi được tìm thấy trong trạng thái giác ngộ.

Qua nỗ lực trạng thái giác ngộ này không bao giờ đạt được;

Nó không thành tựu với nỗ lực, mà bằng cách để như vậy mà không hề cố gắng.

 

Bằng cách từ bỏ, sanh tử không được bỏ lại đàng sau;

Nó được giải thoát trong chính nó bằng cách để như vậy.

Cố thử chữa những khốn khổ của con không đem đến thảnh thơi;

Con thảnh thơi bằng cách thả lỏng để như vậy.

 

Con không tìm thấy hạnh phúc từ khao khát;

Chỉ khi con buông thả khao khát.

Bám luyến không bị cắt đứt bằng cách cố gắng tránh nó;

Chỉ bằng ghê sợ, nó thực sự được dừng.

 

Những giáo huấn không được tìm thấy bằng mong muốn;

Con có thể được chúng khi tìm thấy một vị thầy.

Con chẳng bao giờ nhận những ban phước chỉ từ cầu xin;

Chúng đến khi con có được lòng sùng mộ.

 

Đức vua, ngài sẽ tìm thấy hạnh phúc khi Pháp là đồng hành thường trực của con.

Hãy bỏ những bận tâm xao lãng và ôm lấy bản tánh của cái thấy và thiền định.

Hãy ở trong trạng thái bình đẳng của pháp thân vốn vượt khỏi sanh khởi.

Nhà vua rất vui thích, và ông vái chào và đi nhiễu quanh đạo sư với tin tưởng và tôn kính sâu xa.

SHARE:

Trả lời