Phẩm Thứ Chín: ĐÀ LA NI

SHARE:

Phẩm Thứ Chín

ĐÀ LA NI

Bấy giờ Phật bảo Đại Bồ tát Đại Huệ:

Đại Huệ! Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, vì muốn ủng hộ những người thọ trì kinh này, đều diễn nói chú Lăng Già. Nay ta cũng nói chú ấy, ông nên thọ trì. Tức nói chú rằng:

 “Đát điệt tha, đổ tra, đổ tra, đổ tra, đổ tra, bát tra. bát tra, cát tra cát tra, a ma lệ, a ma lệ, tỳ ma lệ, tỳ ma lệ, nễ mế nế mế, hê mế hê mế, phược mế phược mế, cát lệ cát lệ, yết ra cát lệ, a tra mạt tra, chiết tra đốt tra, kỳ nhã tra tát phổ tra, cát địa, lạt địa bạt địa, hê mế, hê mế, đệ mế, chiết lệ chiết lệ, bát lị bát lị, hạn đệ tỳ đệ, án chiết mãn chế, đỗ trà rị đỗ trà rị, bát trà rị, át kế át kế, hê mế hê mế, đổ đổ đổ đổ, lổ lổ lổ lổ, đổ đổ đổ đổ, hổ đổ hổ đổ, hổ đổ hổ, ta bà ha.”

(Tutte, tutte vutte, vutte patte, patte katte, katte amale, amale vimale, vimale nime, nime hime, hime vame, vame kale, kale, kale, kale atte, matte vatte, tuttle jnette, sputte katte, katte latte, patte dime dime cale, cale pace, pace bandhe, bandhe ance, mance dutare, dutare patare, patare arkhe, arkhe sarkhe, sarkhe cakre, cakre dime, dime hime, hime tu tu tu tu du du du du ru ru ru ru phu phu phu phu svàha).

Đại Huệ! Trong đời vị lai, có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng, vì người khác tuyên nói đà la ni này, phải biết người ấy không bị tất cả người, phi nhân, các quỷ thần thảy có thể làm gì được. Nếu lại có người bỗng gặp chuyện dữ, bèn tụng niệm 108 biến thì tức thời ma quỷ bỏ chạy.

 

Thần chú (mantra) là để hộ trì tâm hành giả. Hộ trì là không để cho các thế lực xấu phá hoại. Tại sao các thế lực xấu phá hoại? Vì đi ngược lại nghiệp của chúng, như bóng tối thì phá hoại ánh sáng. Kinh Lăng Nghiêm nói khi một người trở về nguồn tâm thì làm cho các cung ma đều sụp đổ, nên ma sợ mà phá. Thần chú giúp cho hành giả vượt thoát được những chướng ngại bên ngoài này.

Về phần bên trong, thần chú hộ trì tâm, giúp tâm hành giả vượt qua được những nội ma nghiệp chướng của mình mà thẳng tiến một đường trở lại bản tánh của tâm mình. Nói theo kinh, giúp hành giả loại bỏ những nhiễm ô tập khí để Tạng thức trở lại Như Lai tạng bổn nguyên.

 

Đại Huệ! Ta nói thêm cho ông đà la ni nữa, tức nói chú này:

Đát điệt tha, bát đầu ma đệ bệ, bát đầu mế hế, nê hế mễ hế nê, lệ chủ la chủ lệ, hổ lệ hổ la hổ lệ, sấu lệ sấu lệ, bả lệ bả la bả lệ, sấn đệ tần đệ, bạn thệ mạt đệ, ni la ca lệ, sa bà ha.

(Padme, padmadeve – hine, hini, hine – cu, cule, culu, cule – phale, phula, phule – yule, ghule, yula, yule – ghule, ghula, ghule – pale, pala, pale – munce, munce. Munce – cchinde, bhinde, bhannje, marde, pramarde, dikakare – svàhà).

Đại Huệ! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng, vì người khác nói đà la ni này, thì không bị trời, rồng, dạ xoa, người, phi nhân… và các quỷ thần xấu ác làm gì được. Ta vì cấm chỉ các loài La sát mà nói thần chú này. Nếu có người trì thần chú này tức là thọ trì kinh Nhập Lăng Già, tất cả văn câu đều đã đầy đủ.

SHARE:

Trả lời