MỤC LỤC

SHARE:

MỤC LỤC

Phẩm thứ nhất: PHẨM VUA LA BÀ NA XIN THỈNH…5

Phẩm thứ hai: TẬP TẤT CẢ PHÁP…   31

      Phần một…31

      Phần hai…73

      Phần ba…139

Phẩm thứ ba: VÔ THƯỜNG…205

      Phần một… 205

      Phần hai…263

Phẩm thứ bốn: HIỆN CHỨNG…297

Phẩm thứ năm: NHƯ LAI THƯỜNG, VÔ THƯỜNG…305

Phẩm thứ sáu: SÁT NA…309

Phẩm thứ bảy: BIẾN HÓA…339

Phẩm thứ tám: DỨT VIỆC ĂN THỊT…345

Phẩm thứ chín: ĐÀ LA NI…357

Phẩm thứ mười: KỆ TỤNG…361

       Phần một…361

       Phần hai… 423

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ

Tam tạng Pháp sư Thật Xoa Nan Đà Hán dịch

Đại chánh Tân tu Đại Tạng Kinh

quyển 16 số 672 in 2009

Có tham khảo bản Hán dịch của Cầu Na Bạt Đà La:

Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh

Bản dịch tiếng Anh của D.T.Suzuki từ tiếng Sanskrit

Bản dịch tiếng Việt Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già

của T.N. Trí Hải

Dịch và giảng: Đương Đạo

SHARE:

Trả lời