Thời gian và Không gian

SHARE:

Thời gian và Không gian

Einstein đã gọi những niềm tin theo quy ước về thời gian và không gian là “những ảo tưởng ngoan cố và dai dẳng”. Lý thuyết Tương Đối Đặc Biệt của ông đã xác lập rằng thời gian và không gian như là những thực thể tách lìa nhau và khách quan thì không hiện hữu. Thay vào đó, những sự kiện xảy ra trong một chuỗi tương tục (continuum) không gian – thời gian bốn chiều thống nhất.

Mỗi chúng ta thấy một phóng chiếu khác nhau của chuỗi tương tục, như thể đang quan sát những cái bóng hắt ra từ một cái cây khi mặt trời ở nhiều vị trí khác nhau. Trước Einstein, khoa học cho cái bóng là thực tại khách quan và nền tảng như không gian chứa đựng nó. Bây giờ chúng ta biết cái bóng chỉ là một hình tướng bề ngoài tạo ra bởi một thực tại rộng lớn hơn bao gồm cả mặt trời và cái cây.

Không có được lợi lạc từ những phương trình toán học của Einstein, những nhà chiêm nghiệm phương Đông đã hiểu từ nhiều thế kỷ trước rằng thời gian và không gian là nối kết với nhau không thể phân chia – và rốt ráo thì không thực. Trong những trạng thái sâu nhất của cái thấy thấu suốt huyền bí, thời gian và không gian được vượt khỏi hoàn toàn, và cả chuỗi tương tục không gian – thời gian cũng vậy, để phát hiện chúng, là ảo tưởng như huyễn.

 

Những người như chúng ta, tin vào vật lý học, biết rằng sự phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng ngoan cố, dai dẳng.

                                                ALBERT EINSTEIN

 

****

 

Quá khứ, tương lai … không là gì cả ngoài những tên gọi, những hình tướng của tư tưởng, những lời nói trong sử dụng đời thường, chỉ là những thực thể giả tạo bề ngoài.

 

        T. R. V.  MURTI

****

Những từ ngữ đời thường “không gian” và “thời gian” ám chỉ một cấu trúc của không gian và thời gian, nó thực ra là một sự ý niệm hóa và đơn giản hóa quá mức.

        WERNER HEISENBERG

****

 

Không có cái gì là một thời gian tuyệt đối như một thực thể ở ngoài những sự kiện xảy ra liên tục. Thời gian và không gian là những quan niệm phát sanh, những cách thức quy chiếu.

K. VENKATA RAMANAM

****

Nhu cầu này (thuyết tương đối tổng quát) … tước đi của không gian và thời gian tàn tích cuối cùng của sự khách quan vật lý.

                                                ALBERT EINSTEIN

 

****

 

Không gian không phải là một thực thể.

                                                        SIDDHA NAGARJUNA

****

 

Vĩnh viễn và luôn luôn chỉ có một cái bây giờ, cái bây giờ độc nhất và như nhau; hiện tại là cái duy nhất không có chấm dứt.

        ERWIN SCHRÖDINGER

 

****

 

Quá khứ và tương lai cả hai đều quấn quanh cái khoảnh khắc hiện tại sáng tỏ này (giác ngộ), và khoảnh khắc hiện tại này không phải là cái gì đứng yên với tất cả những nội dung của nó, vì nó không ngừng đi tiếp.

D.T. SUZUKI

****

Cái mà chúng tôi muốn nói bằng từ ngữ “ngay bây giờ” là một cái bí mật mà chúng tôi không thể định nghĩa … “Bây giờ” là một ý tưởng hay khái niệm của tâm thức chúng ta; nó không phải là cái gì đích thực được định nghĩa một cách vật lý vào lúc này.

        RICHARD P. FEYNMAN

****

 

 

Những lời nói! Đạo thì vượt khỏi ngôn ngữ, vì trong nó không có hôm qua, ngày mai hay hôm nay.

                                                SENGTSAN

****

Lý thuyết tương đối chứng tỏ rằng thậm chí những khái niệm nền tảng như vậy như không gian và thời gian có thể được thay đổi và thật ra phải thay đổi vì kinh nghiệm mới.

        WERNER HEISENBERG

 

****

 

Thức của chúng ta quyết định loại không gian trong đó chúng ta sống … Cách mà theo đó chúng ta kinh nghiệm không gian, hay theo đó chúng ta cảm biết không gian, là chiều kích đặc trưng của thức chúng ta.

        LAMA ANAGARIKA GOVINDA

****

 Hệ thống không gian – thời gian bốn chiều chỉ là một sự bày đặt, chỉ là một lý thuyết.

                                                JOHN A. WHEELER

 

****

 

Không gian và thời gian … là những cái tên.

        SIDDHA NAGARJUNA

****

Từ nay trở đi bản thân không gian, bản thân thời gian, bị bắt buộc phai nhạt tan thành chỉ là những cái bóng, và chỉ có một loại hợp nhất của hai cái sẽ giữ cho một thực thể có mặt.

H.MINKOWSKI

****

 

Như một sự kiện thuần túy kinh nghiệm, không có không gian mà không có thời gian, không có thời gian mà không có không gian; chúng thâm nhập lẫn nhau.

        D. T. SUZUK

****

Những khái niệm xảy ra và trở thành thực ra không hoàn toàn bị thải trừ, nhưng còn phức tạp hơn. Thế nên có vẻ tự nhiên hơn nếu nghĩ thực tại vật lý như là một hiện hữu (không gian – thời gian) bốn chiều, thay vì như trước kia là sự tiến hóa (thuộc thời gian) của một hiện hữu ba chiều (thuộc không gian).

                                                ALBERT EINSTEIN

****

 

Trong kinh nghiệm không gian này chuỗi thời gian được chuyển đổi thành một đồng – hiện hữu đồng thời … và cái này không tĩnh đọng mà trở thành một chuỗi tương tục sống động trong đó thời gian và không gian hòa nhập.

        LAMA ANAGARIKA GOVINDA

****

Cái chúng ta tri giác bằng những giác quan như là không gian trống không… là nền tảng cho sự hiện hữu của mọi sự, kể cả chúng ta. Những sự vật xuất hiện với những giác quan của chúng ta là những tình huống phát sinh từ đó và thật nghĩa của chúng, chỉ có thể được thấy khi chúng ta xem xét cái toàn thể, trong đó chúng được phát sanh và duy trì, và cuối cùng chúng phải tan biến vào đó.

                                                DAVID BOHM

****

 

Tất cả những thế giới này đến từ đâu? Chúng đến từ không gian. Tất cả chúng sanh sanh ra từ không gian, và chúng trở về trong không gian: thật vậy, không gian là sự bắt đầu của chúng và không gian là chỗ chấm dứt cuối cùng của chúng.

                                                UPANISHADS

****

Theo thuyết tương đối tổng quát, khái niệm không gian tách biệt với nội dung vật lý nào thì không hiện hữu.

                                                        ALBERT EINSTEIN

 

****

 

Nếu chỉ có không gian trống không, không có mặt trời và những hành tinh trong đó, bấy giờ không gian mất đi bản chất của nó.

                                                        ĐỨC PHẬT

SHARE:

Trả lời