Năm tác phẩm của Maitreya.

SHARE:

Năm tác phẩm của Maitreya.

1/ Trang hoàng của những Kinh Đại thừa, Đại thừa trang nghiêm luận (Skt. Mahayama – sutra – lamkara) gồm hai mươi mốt chương bằng thể kệ, gồm một bàn luận về Phật tánh, quy y Tam Bảo, những con đường Đại thừa, và giáo lý tánh Không.

2/ Trang nghiêm của Chứng ngộ Sáng tỏ, Hiện quán trang nghiêm luận (Abhisamayalamkara) là một luận giảng theo thể kệ về văn học Bát nhã ba la mật (trong 100.000 và 25.000 và trong 8.000 câu kệ) và giống như văn học ấy, được chia thành tám chủ đề kim cương. Bản luận này được nghiên cứu trong tất cả bốn dòng phái Tây Tạng và được dùng trong nghiên cứu hệ thống kinh.

3/ Phân biệt Trung đạo khỏi các cực đoan, Trung biên phân biệt luận (Skt. Madhyantavibhaga) là một luận giảng trình bày chủ yếu về trường phái Duy tâm (Cittamatra) của Phật giáo, đặc biệt trường phái Shentong. Bản luận khám phá thường kiến (chủ nghĩa vĩnh cửu) và đoạn kiến (chủ nghĩa hư vô) và tại sao chúng không phải là trung đạo.

4/ Phân biệt Pháp và Pháp tánh (Skt. Dharma – dharmata – vibhaga) là một luận giảng về giáo lý Như Lai tạng và trường phái Duy tâm.

5/ Uttaratantra shastra, được viết bằng thể kệ và có bảy điểm kim cương. Chủ yếu là một giảng luận về Tam Bảo, hạt giống của Phật tánh có sẳn trong tất cả chúng sanh, và những thuộc tính và hoạt động của Phật. Nó đặc biệt nói về chủ đề Phật tánh và sự khai triển chứng ngộ bản tánh của những hiện tượng qua sự tịnh hóa những phiền não.

SHARE:

Trả lời