Ma Ha

SHARE:


BÁT NHÃ TÂM KINH THIỀN GIẢI
ĐƯƠNG ĐẠO
IN LẦN THỨ NHẤT 1981
IN LẦN THỨ HAI NXB. THIỆN TRI THỨC 2002

1. DẪN NHẬP
2. MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
3. HÀNH GIẢI
4. Ma Ha
5. Bát-nhã Ba-la-mật-đa
6. Tâm Kinh
7. Quán Tự Tại Bồ-tát
8. Khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa
9. Chiếu kiến năm uẩn đều Không
10. Vượt qua mọi khổ ách
11. Xá-lợi Tử!
12. Không chẳng khác sắc
13. Sắc tức là Không, Không tức là sắc
14. Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như thế
15. Xá-lợi Tử! Thế nên mọi pháp là Không tướng, không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm.
16. Thế nên trong Không, không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có lão tử, cũng không có hết lão tử, không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo, không có trí huệ cũng không có chứng đắc.
17. Do vô sở đắc, Bồ-tát y vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm vô quái ngại, do vô quái ngại không mọi điên đảo, rời xa mọi điên đảo mộng tưởng, rốt ráo Niết-bàn
18. Ba đời chư Phật, do y vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác
19. Thế nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ tất cả khổ, chân thật bất hư
20. Nên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú rằng Gaté gaté, paragaté, parasam-gaté, Bodhi svaha

Ma Ha

1. Ma-ha là lớn. Tánh Không rộng lớn bao trùm cả hư không. Đối với sóng, đại dương là lớn. Nếu so sánh vũ trụ vật chất với Không thì cũng như so sánh các làn sóng trên mặt biển với một đại dương lớn vô hạn. Tánh Không được gọi là lớn, vì đó là thực tánh của vũ trụ vật chất và của con người cho đến các bậc Giác Ngộ. Gọi là lớn vì Không là toàn thể tánh của mọi hiện thể.

2. Ma-ha giảng theo ngài Huệ Năng: “Tự tánh vốn là Không, không một pháp khác được. Tự tánh Chân Không cũng như thế. Thế giới hư không chứa tất cả vạn vật hình tượng: mặt trời, mặt trăng, sao, sông núi, đất đai, thiên đàng, địa ngục đều ở trong hư không. Tánh Không của người cũng như vậy, gồm chứa vạn pháp gọi là lớn. Tâm như hư không gọi là lớn, Ma-Ha”

3. Một thiền sư nói: “Mở ra thì bao trùm pháp giới. Thu lại thì không dấu vết”

4. Để thấu đạt Tánh Không lớn không gì sánh được đó phải phá bỏ những ngăn che nhốt ta vào thân tâm hữu hạn. Tức là phá bỏ năm ấm: sắc thọ tưởng hành thức. Muốn phá bỏ năm ấm phải quán chúng là không có tự tánh, rỗng không. Phá trừ ngã chấp và pháp chấp, thực tại Không hiện tiền.

SHARE:

Trả lời