PHƯỚC ĐỨC CỦA SỰ THẤU ĐẠT TÁNH KHÔNG

SHARE:

Tu Bồ Đề! Như trong sông Hằng có bao nhiêu số cát, có số sông Hằng bằng số cát đó. Ý ông thế nào? Số cát trong những sông Hằng ấy có nhiều không?

Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Chỉ những sông Hằng đã vô số rồi, huống chi là cát trong những sông ấy.

Tu Bồ Đề! Nay ta bảo thật ông, nếu có người thiện nam, người thiện nữ đem bảy báu đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới nhiều như ngần ấy số cát sông Hằng để dùng bố thí, thì được phước nhiều chăng?

Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, nhiều lắm.

Phật bảo Tu Bồ Đề: Nếu có người thiện nam, người thiện nữ, ở trong kinh này, dầu chỉ thọ trì bốn câu kệ và diễn nói cho người khác, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước.

Đây là lần thứ ba Đức Phật tán thán công đức người thọ trì được dầu chỉ bài kệ bốn câu rồi giảng nói cho người khác. Phước đức thọ trì kinh này là vô lượng vô biên bởi vì Giải thoát thì vô lượng vô biên, tánh Không thì vô lượng vô biên, Pháp thân thì vô lượng vô biên, Bát nhã thì vô lượng vô biên…

Tại sao phước đức ấy vô lượng vô biên? Bởi vì khi được nhìn bằng con mắt thấu suốt tánh Không, thì một hạt cát là tánh Không, do đó cũng không có biên bờ, vô lượng và vô biên như chính tánh Không.

Phước đức vô lượng vô biên ấy hiện giờ ở ngay trước mắt chúng ta. Chỉ trợn mắt mở to ra mà nhìn, có phải đó là cái “Xưa nay không một vật” như Lục Tổ nói chăng?

SHARE:

Trả lời