Ý Nghĩa Thiết Yếu

SHARE:


ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương
Tác Giả: NYOSHUL KHENPO
Nguyễn An Cư dịch N.X.B Thiện Tri Thức, 1999

1. Lời nói đầu của Nhà Xuất Bản
2. Mở Đầu Tự Do và Thong Dong Một Bài Ca Kim Cương Tự Phát Thượng tọa Lama Gendun Rinpoche
3. Một kẻ lang thang chứng ngộ: Một phác họa tiểu sử
4. Phật Pháp Căn Bản: Một thuyết giảng ở Vương quốc Bhutan
5. Bạn là Đại Toàn Thiện: Một lời dạy về Bồ đề tâm Tương đối và Tuyệt đối vào dịp Ẩn cư hai tháng ở Hoa Kỳ
6. Nền Tảng, Con Đường và Quả: Những chỉ dạy Bản Tánh-Tâm về Tri Kiến, Thiền Định và Hành Động của Dzogchen, Đại Toàn Thiện Vốn Sẵn Đủ
7. Đại Toàn Thiện và Phật giáo Tây Tạng: Một giảng dạy ở Cambridge, Masschusetts Bài Ca và Bình Giải
8. Tấm Gương của những Điểm Thiết Yếu: Một bức thơ Tán Thán tánh Không, từ Khenpo Jamyang Dorje cho Mẹ ngài
9. Bình Giải của Khenpo về “Tấm Gương của những Điểm Thiết Yếu: Một bức thơ tán thán tánh Không”
10. Tấm Gương Kim Cương của Tỉnh Giác: Một bài ca tự phát
11. Bài ca Kim Cương của Chỗ Ẩn Tu Công Viên Nai
12. Bài ca Như Huyễn: Lá Thơ Giáo Huấn của Khenpo Jamyang Dorje gởi cho các đệ tử
13. Một Bài Ca Ngẫu Phát cho Damchư Zangmo: Tâm Yếu Thiêng Liêng của Những Giáo Huấn Cốt Lõi
14. Ý Nghĩa Thiết Yếu
15. Lịch Sử Dòng Đại Toàn Thiện của Nyoshul Khenpo
16. Thuật ngữ & chú thích

BÀI CA VÀ BÌNH GIẢI

 Ý Nghĩa Thiết Yếu
Dordogne, Pháp 1983

Con đảnh lễ bậc Thế Tôn vua của bầu trời !

Kye Ho ! Hãy nghe, bạn lòng tốt nhất của ta,
Mặt trời thông tuệ và hiểu biết tuyệt vời :

Hãy vất bỏ mọi xao lãng, mọi ảo tưởng trải cùng,
Và trong một niệm hãy nhìn vào thực tại tuyệt đối, như nó đang là.
Giờ đây, đằng trước, đằng sau và cứ thế,
Trong mười phương, ở dưới và ở trên,
Tất cả ba vô số tri giác – ngoài, trong và chặng giữa –
Dù chúng xuất hiện, tất cả chúng là thực tại tuyệt đối như thị,
Và sự biểu lộ tự nhiên của nó không gì khác hơn là trò phô diễn sáng tạo.

Bên trong, hãy nhìn vào bản tánh của tâm bạn,
Tâm như hư không, tự nhiên, không cố gắng,
Tự nhiên như thị, thanh tịnh bổn nhiên từ vô thủy,
Sự thật tối hậu, vượt khỏi sự hoàn thành do cố gắng với nhân và duyên,
Cái minh triết vĩ đại của tánh tỉnh thức bẩm sinh, tự chiếu sáng, tánh giác bổn nhiên của chính mình,
Siêu vượt khỏi mọi nơi chốn, dừng trụ, đến và đi,
Trạng thái tự nhiên tự do với mọi ý niệm, phóng tưởng và mọi nhập định.
Mọi sự là dòng chảy tự nhiên, cái hằng cửu tự nhiên vĩ đại,
Minh triết vượt khỏi tư tưởng, diễn tả và thí dụ,
Tâm Phật, bản tánh của pháp giới bao la,
Tâm-trí huệ của Samantabhadra tự hữu,
Chỗ đến tối hậu của tất cả các pháp,
Của những kinh điển, tantra, truyền thọ và giáo huấn cốt lõi,
Được tán thán bởi triệu triệu bậc học giả và thành tựu trong quá khứ,
Không chỉ một lần mà lập đi lập lại.
Cái ấy ta yêu cầu bạn lấy làm tâm của mọi thực hành.

Sự thiền định đúng đắn về ý nghĩa này :
Điểm bắt đầu của thực hành là niềm tin và ước mong giải thoát khỏi sanh tử.
Nền tảng của sự thực hành là bốn chuyển hướng của tâm,(19)
Cơ sở của sự thực hành là quy y và Bồ đề tâm.
Người bảo vệ của sự thực hành là cầu nguyện hồi hướng hoàn toàn thanh tịnh.
Đây là điểm cốt yếu sâu xa của mọi con đường kinh điển
và tantra.
Vì chúng làm cho chúng ta đạt đến điểm rốt ráo của con đường thực hành,
Chúng là những gốc rễ và không nên bị bỏ quên.
Bởi thế, con của lòng ta, ta yêu cầu con giữ nó trong lòng con !

Nếu người ta đi đến tinh túy, mọi cái này sẽ được bao gồm,
Nếu không, bấy giờ tất cả hiểu biết và nghiên cứu,
Dầu người ta cặm cụi với chúng hàng đại kiếp, cũng sẽ chỉ là nguyên nhân của lao nhọc.

Lời dạy cốt yếu này được nói lên
Bởi tôi, con người lôi thôi xấu xa Jamyang Dorje.
Tôi tặng lời khuyên giống như trái tim tôi này
Cho bạn, bạn lòng yêu quý nhất của tôi.
Chớ có ruồng rẫy nó, mà cất giữ nó trong lòng bạn,
Do công đức này, nguyện tâm bạn hoan hỷ trong thực hành
Liên tục, không cách hở, ý nghĩa thiết yếu !
Đây là sự chỉ dạy cho hành giả Hoa Kỳ tên là Surya,
người học những truyền thống Phật giáo và không phải
Phật giáo.

Géo !
Mangalam !

SHARE:

Trả lời