Mở đầu

SHARE:

VÒNG HOA BÁU BỐN PHÁP
Một dẫn nhập vào Đại Toàn Thiện
Longchen Rabjampa Drime Wozer với bình giảng miệng của Đức Ngài  DudjomRinpoche và Beru Khyentse Rinpoche.
Dịch, ấn hành bởi Alexander Berzin với sự cộng tác của  Sharpa Tulku và Matthew Kapstein.
THƯ VIỆN NHỮNG TÁC PHẨM VÀ TÀI LIỆU TÂY TẠNG
Việt dịch: Đương Đạo
NXB Thiện Tri Thức 2014

1. Lời nói đầu
2. Vòng Hoa Báu Bốn Pháp
3. Mở đầu
4. Chuyển hướng tâm bạn về Pháp
5. Thực hành Pháp như một Con đường
6. Tiêu trừ mê lầm trên Con đường
7. Tịnh hóa mê lầm thành tánh Giác nguyên sơ
8. Lời kết của tác giả
9. Chú thích

Mở đầu

Kính lễ tất cả chư Phật và chư Bồ tát.

Với tín tâm tối thượng gấp trăm, con cúng dường các ngài, chư Phật như vầng mặt trời. Bản tánh các ngài là Thân giống như không gian vô tận bao trùm mọi sự (Pháp thân). Trong đó, mạn đà la của Sắc thân các ngài có năm điều chắc thật hiển xuất và khiến cho những đệ tử như hoa sen bừng nở do những tia sáng của những công hạnh các ngài.

Bóng mát của cây như ý quý báu của những giáo lý của Bậc Chiến Thắng ban cho sự che chở khỏi mọi khổ đau của sanh tử và giải thoát tự tại. Thế nên con sẽ giải thích cây Pháp khổng lồ của những phẩm tính tốt này trong bốn điểm như là con đường cho tất cả những ai với lòng tin đi vào từng bước. Xin hãy nghe kỹ.

SHARE:

Trả lời