Khơi Nguồn Mạch Sống

Q.H

Hạnh nhẫn nhục

Hạnh nhẫn nhục vô cùng quan trọng trong cuộc sống cũng như trong tu hành.

Krishnamurti

BỜ BÊN KIA

Ngày 12/9/1961Một thành phố dù đẹp đẽ đến đâu cũng không là một nơi chốn

Yoshifumi

THIỆN VÀ ÁC LÀ GÌ?

Nhiều người đã từng nghe thú nhận của Thân Loan, ‘tôi không biết hai chữ,