TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN THẾ ĐĂNG VỀ Ý NGHĨA ĐỜI SỐNG

Nguyễn Thế Đăng

NHƯ LAI THỌ LƯỢNG

Như Lai thọ lượng là phẩm thứ 16 của kinh Pháp Hoa. Trước khi nói