Tổ Tăng Xán

Tổ Tăng Xán

TÍN TÂM MINH

TÍN TÂM MINH Tam tổ Tăng Xán, Trúc Thiên dịch Tín Tâm Minh là bài minh luận về lòng