Tổ Bồ-đề Đạt-Ma

Tổ Bồ-đề Đạt-Ma

NGỘ TÁNH LUẬN

Phàm là đạo, phải lấy sự tịch diệt làm thể, còn tu lấy sự lìa