thiền sư Vĩnh Minh

thiền sư Vĩnh Minh

DUY TÂM ( NGUỒN SỐNG)

Nguồn chân lặng lẽ, biển giác trong lặng, dứt bặt danh tướng, tuyệt dấu năng