Thiền Sư Viên Minh

Thiền Sư Viên Minh

TRỞ VỀ THỰC TẠI

Cái sai đưa đến phiền não, khổ đau, chán chường, thất vọng v.v… chính là

Thiền Sư Viên Minh

Ngay đó là bờ

Không bờ này bờ kia. Chỉ ngay nơi thực tại. Tâm, Pháp chẳng ngăn chia.

Thiền Sư Viên Minh

An nhiên vô sự

Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu Sáng suốt, hồn nhiên khỏi vọng cầu Buông

Thiền Sư Viên Minh

VẤN ĐÁP THIỀN

Hỏi: Con nghi ngờ không biết có phải là hiện tại lạc trú thật không,