Thiền Sư Thánh Nghiêm

Thiền Sư Thánh Nghiêm

THIỀN VÀ NGỘ

Thiền tông khi khai ngộ gọi là “thấy tánh”, sau khi thấy tánh phải giữ

Thiền Sư Thánh Nghiêm

SÁU CĂN THANH TỊNH

Sáu căn, sáu trần và sáu thức là gì ? Mới nói ra thì rất

Thiền Sư Thánh Nghiêm

Mặc Chiếu

Thiền Sư Thánh Nghiêm Dưới đây là một trình bày về Thiền Mặc Chiếu, trích