Thiền sư Phổ Chiếu

Thiền sư Phổ Chiếu

CHƠN TÂM TRỰC THUYẾT

CHƠN TÂM TRỰC THUYẾT 1. Chánh tín Chơn Tâm Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tín là

Thiền sư Phổ Chiếu

TU TÂM QUYẾT

Hỏi: Nếu nói Phật tánh hiện ở thân này, đã ở trong thân không lìa