Thiền sư PHILIP KAPLEAU

Thiền sư PHILIP KAPLEAU

TÂM YẾU TỌA THIỀN

Sinh trong một gia đình quí tộc, ngay từ khi còn rất nhỏ, Đạo Nguyên