Thiền Sư LÂM TẾ

Thiền Sư LÂM TẾ

KIẾN GIẢI CHÂN CHÍNH

Nếu có thể ngừng được cái tâm khởi niệm liên miên theo cảnh, bạn sẽ