Thiền Sư Hám Sơn

Thiền Sư Hám Sơn

TÁNH PHẬT NÀY

Cái thường được hiểu như là tu tập chỉ có nghĩa là sống thuận theo