Thiền sư Đạo Nguyên

Thiền sư Đạo Nguyên

QUÊN ĐI TỰ NGÃ (Genjokoan)

QUÊN ĐI TỰ NGÃ (Genjokoan) Thiền sư Đạo Nguyên Ngọc Bảo phóng dịch Thiền sư