Thích Viên Giác

Thích Viên Giác

NĂM UẨN (Ngũ uẩn)

Theo đạo Phật, những nỗi khổ đau của con người đều xuất phát từ sự