Thích Thông Phương

Thích Thông Phương

THẤU QUA SẮC KHÔNG

Người học thiền mà chưa qua được cửa “sắc không”, còn vướng phải chỗ này

Thích Thông Phương

THIỀN BỆNH

Thiền vốn không bệnh, có bệnh sao gọi là thiền? Tuy nhiên, do người thực hành

Thích Thông Phương

BẢO NHẬM

Lẽ thật sờ sờ không chối cãi, nhưng làm sao một phen sáng phải sáng