Thích Thiền Tâm

Thích Thiền Tâm

BỐN MÔN TAM MUỘI

Theo Liễu Dư Đại sư thì khi hành giả chuyên nhất niệm Phật, quên hết