Thích Nữ Nhuận Bình

Thích Nữ Nhuận Bình

HÃY SỐNG NHƯ ĐẤT

Nếu chúng ta học được cách trải lòng, tự mình biết bé lại, biết nhẫn