Thích Minh Điền

Thích Minh Điền

THIỀN – ZEN

Thiền không phải là một tôn giáo, một học thuyết hay một quan niệm thuộc về tri thức. Thiền cũng không