Thầy Pháp Hạnh

Thầy Pháp Hạnh

GIAI ĐIỆU CUỘC SỐNG

Ngàn sau và ngàn sau nữa chỉ nghe được âm thanh của mưa những giọt