Tăng Triệu Đại Sư

Tăng Triệu Đại Sư

BÁT NHÃ VÔ TRÍ LUẬN

Bát Nhã ngoài thực trí chiếu soi tất cả mà vô tri, còn có quyền