Tâm Thái

Tâm Thái

THIỀN SƯ WOLFGANG KOPP

THIỀN SƯ WOLFGANG KOPP Tâm Thái Thiền sư Wolfgang Kopp, người Đức, sinh năm 1938,

Tâm Thái

Thiền Sư Muso Soseki

Thiền sư Nhật Musō Soseki, (Mộng Sơn Sơ Thạch) (1275-1351) là một thiền sư danh