SUZUKI DAISETZ

SUZUKI DAISETZ

THIỀN LÀ GÌ?

Thiền là sự rèn luyện trong sự giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là giải