Shunryu Suzuki (Linh Mộc Tuấn Long (1905-1971)

Shunryu Suzuki (Linh Mộc Tuấn Long (1905-1971)

BẤT NHỊ

Chúng ta nói sự thực hành của chúng ta không nên có ý niệm đắc,