Q.H

Q.H

Hạnh nhẫn nhục

Hạnh nhẫn nhục vô cùng quan trọng trong cuộc sống cũng như trong tu hành.