Nhật Chiêu

Nhật Chiêu

THIỀN (Zen) NHẬT BẢN

Thiền là một tông phái Phật giáo, với một đường lối tu luyện thân tâm