Nguyễn Thế Đăng

Nguyễn Thế Đăng

Ý NGHĨA ĐỜI SỐNG

Tác giả: Nguyễn Thế Đăng Cuộc đời con người bị giới hạn giữa hai đầu sanh và chết. Cuộc đời giới

Nguyễn Thế Đăng

NHƯ LAI THỌ LƯỢNG

Như Lai thọ lượng là phẩm thứ 16 của kinh Pháp Hoa. Trước khi nói

Nguyễn Thế Đăng

PHẬT TÁNH: THỰC TẠI TỐI HẬU

Trong phẩm Ứng Tận Hoàn Nguyên kinh Đại Bát Niết Bàn, nói về sự nhập Niết bàn của Đức Phật. Để