Nguyễn Duy Nhiên

Nguyễn Duy Nhiên

THỔi TAN MÂY MÙ

Cuộc sống là một chuỗi tiếp nối nhau, mà mỗi giây phút là một sự

Nguyễn Duy Nhiên

BIẾT RÕ VIỆC ĐANG LÀM

Trong bài kinh Tứ niệm xứ, Bốn lãnh vực quán niệm, đức Phật có dạy cách