Ngũ Lục Bồ Đề Đạt Ma

Ngũ Lục Bồ Đề Đạt Ma

NGỘ TÁNH LUẬN

Đạo lấy tịch diệt làm thể, Tu lấy lìa tướng làm tông. Do đó Kinh