Lục Tổ Huệ Năng

Lục Tổ Huệ Năng

 BÁT NHÃ

  Bấy giờ, sau khi ngồi xuống, yêu cầu đại chúng cùng nhau thanh tịnh

Lục Tổ Huệ Năng

TỰ TÂM TỨC PHẬT TÁNH

Niêu-hiệu Thiên-Thiên thứ hai, năm Quý-Sửu, tháng tám, mồng ba (qua tháng chạp trong năm