Lục Tổ Huệ Năng

Lục Tổ Huệ Năng

TỰ TÂM TỨC PHẬT TÁNH

Niêu-hiệu Thiên-Thiên thứ hai, năm Quý-Sửu, tháng tám, mồng ba (qua tháng chạp trong năm