Lời Hay Ý Đẹp

Lời Hay Ý Đẹp

KINH PHÁP CÚ 

KINH PHÁP CÚ  Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu 1. Ý dẫn đầu các pháp,