Khangser Rinpoche

Khangser Rinpoche

TÁNH KHÔNG CHÂN THẬT

Khi Đức Phật vừa giác ngộ, Ngài đã nói rằng Ngài vừa thành tựu một