Karmapa thứ Chín Wangchug Dorje

Karmapa thứ Chín Wangchug Dorje

NGHIỆP VÀ LUẬT NHÂN QỦA

Những sự kiện căn bản của luật nhân quả là hạnh phúc sinh thành từ

Karmapa thứ Chín Wangchug Dorje

THIỀN ĐỊNH

THIỀN ĐỊNH NHỮNG TƯ THẾ CĂN BẢN  CỦA THÂN VÀ TÂM Phần chính của thực

Karmapa thứ Chín Wangchug Dorje

Cái Chết và Vô Thường

Nếu con không thiền định về vô thường con sẽ không xoay chuyển tâm con