Joseph Goldstein

Joseph Goldstein

TƯ TƯỞNG

Sử dụng tư tưởng như một đề mục chánh niệm là một điều quan trọng. Nếu chúng ta không ý thức được tư tưởng của mình

Joseph Goldstein

CHÚ Ý ĐƠN THUẦN

Chú ý đơn thuần có nghĩa là nhìn sự vật như là nó hiện thực,

Joseph Goldstein

BẠN LÀ AI?

Tên tôi là Peter. – Nếu bạn đến từ Nicaragua, bạn sẽ được gọi là

Joseph Goldstein

Tư tưởng

Thiền quán không phải là suy nghĩ về một việc gì. Chúng ta đã quá

Joseph Goldstein

TÂM TỪ BI

Đôi khi chúng ta coi những kinh nghiệm đau đớn là một sai lầm. Cởi mở