John Blofeld

John Blofeld

TÁNH KHÔNG

Lời giới thiệu của người dịch: Theo dòng lịch sử tất cả các tôn giáo