HT. Thích Thiền Tâm

HT. Thích Thiền Tâm

ẨN TU NGẨU VỊNH

Ẩn tu nào phải cố xa đời !  Mượn cảnh u-nhàn học đạo thôi ! Những thẹn riêng mình