Hòa Thượng Hư Vân

Hòa Thượng Hư Vân

TU CÙNG KHÔNG TU

Giảng tu hành, giảng không tu hành đều là câu nói suông. Chúng ta thấu