Gyalwa Dokhampa

Gyalwa Dokhampa

BA ĐIỂM CỐT YẾU

Trong những chuyến hoằng pháp, tôi nhận thấy có nhiều người muốn nghe tôi giảng