Guru Padmasambhava

Guru Padmasambhava

Tánh Giác Nội Tại

Nói đến tâm này, Padmasambhava nói rằng bản tánh vốn có của nó, tánh giác

Lời dạy mở đầu

Các giáo huấn chứa đựng trong Những khai thị từ đức Liên Hoa Sanh thuộc