Duncan Sheik

Duncan Sheik

Nói với tuổi trẻ

Duncan Sheik Ca sĩ, nhạc sĩ người Hoa Kỳ Mười chín tuổi, hết sức thất