Đạt Ma Phổ Giác

Đạt Ma Phổ Giác

TÔN TRỌNG SỰ SỐNG

Chúng ta biết hổ thẹn với chính mình khi làm điều sai quấy. Biết ăn

Đạt Ma Phổ Giác

Tự do trong Phật pháp

Cá trong tự nhiên được ví như tất cả mọi người thích hưởng thụ vật