Daisetz Teitaro Suzuki

Daisetz Teitaro Suzuki

ĐỒNG NHẤT (NGHĨA NHƯ)

Đúng theo tinh thần đạo Phật, lý, cũng như không (sunyata), nổi bật nhất ở